top of page

REGULAMIN SZKOŁY 

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

Niniejszy Regulamin szkoły tańca Honorsa Dance School, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez szkołę tańca Honoraty Perzanowskiej, Honorsa Dance School dalej „Szkoła”.

 

§2 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

 1. Szczegółowa organizacja kursów dostępna jest na stronie internetowej szkoły www.honorsa.com zakładka classes.

 2. Zajęcia na kursach prowadzone są według ustalonego harmonogramu. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu.

 3. Zajęcia wypadające w święta ustawowo wolne od pracy zostaną przełożone na inny ustalony z grupą termin lub połączone z inną grupą.

 4. Zapis na kurs następuje poprzez opłacenie kosztu kursu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i warunków z prowadzącą szkołę Honoratą Perzanowską.

 5. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z prowadzącą szkołę pod numerem tel. 886 437 723, adresem e-mail: honorataperzanowska@gmail.com lub facebook. 

 

§3 PRZYDZIAŁ DO GRUPY

 

 1. Uczestnikiem kursów prowadzonych przez Szkołę mogą być osoby niepełnoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka.

 2. Osoby dorosłe składają oświadczenie o stanie zdrowia.

 3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu płatności przelewem na konto Szkoły.

 4. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej Szkoły.

 5. Przydział uczestników do grup następuje na podstawie (np. rozmowy, testu sprawdzającego umiejętności, zgłoszenia, inne)

 

§4 LICZEBNOŚĆ GRUPY

 

 1. Kursy grupowe liczą nie mniej niż 2 i nie więcej niż 12 osób, w zależności od rodzaju zajęć.

 2. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie poniżej minimalnej ilości osób Szkoła ma prawo połączyć grupę z inną grupą o zbliżonym poziomie umiejętności, lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu lub skrócenie czasu trwania zajęć.

 

§5 CENA KURSU

 

 1. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok, zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły www.honorsa.com 

 2. Cena kursów indywidualnych podlega indywidualnej wycenie z uwzględnieniem charakteru zajęć i specjalizacji kursu.

 3. Opłatę za kurs uiszcza się przelewem na konto o numerze: 

       80 1140 2004 0000 3202 7466 6353 z podaniem imienia i nazwiska         uczestnika oraz miesiąca, za który dokonywana jest płatność.

   4. Płatności uczestnicy dokonują przed rozpoczęciem pierwszych      zajęć danego miesiąca.

   5. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą              opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich                  dołączenia do grupy.

   6. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do                             zmniejszenia opłat za kurs.

   7. W przypadku nieobecności, szkoła oferuje możliwość odrobienia          zajęć z inną grupą. 


§7 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba instruktora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z członkami grupy.

 

§8 REZYGNACJA Z KURSU

 

 1. Każdy Kursant ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w Szkole w dowolnym momencie trwania kursu.

 2. Rezygnacja następuje poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 886 437 723 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: honorataperzanowska@gmail.com przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć.

 3. Kursantowi rezygnującemu z udziału w kursie nie przysługuje prawo do zwrotu wcześniej wniesionej opłaty za rozpoczęty miesiąc zajęć.

 

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Szkoła nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Szkołę. Nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Szkoły, Szkoła nie odpowiada. 

 3. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę, powstałe w wyniku jego działania.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

bottom of page